top of page
IMG_5027.jpg

SÄÄNNÖT

Rooli- ja liveroolipeliyhdistys Mannun Vartijoiden säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Mannun Vartijat ja sen kotipaikka on Joensuu.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Joensuun ja sen lähikuntien asukkaiden mahdollisuuksia harrastaa rooli- ja liveroolipelejä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia ja tapahtumia, harjoittaa tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä muihin roolipelijärjestöihin sekä harjoittaa muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa.

 

Yhdistyksen toiminta pyritään pitämään nuorisoystävällisenä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.

 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka katsotaan toiminnallaan aiheuttaneen yhdistykselle haittaa.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistys voi katsoa edeltävänä vuonna jäsenenä olleen henkilön eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

 

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää hallitus. 

 

4. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä syyskokouksen määräämä määrä muita jäseniä, vähintään kolme.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin, tai hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt hallituksen määräyksen mukaan yksin tai kaksi yhdessä.

 

6. Tilit

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen kevätkokousta.

 

7. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla, sekä lähetetään sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 8. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat.

 9. Kokouksen päättäminen.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet.

 7. Valitaan toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 9. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat.

 10. Kokouksen päättäminen.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4:n enemmistöllä äänestyksessä annetuissa äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat ja omaisuus annetaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämään, yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.

bottom of page